Pravidla Minecraft serveru

Každý hráč zaregistrováním na serveru Flex-Games.cz vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat

I. Základní ustanovení

1.1. Jakékoliv porušení níže uvedených pravidel vede k trestu, jehož délka a forma je pevně stanovena v rámci interních pravidel Admin-Teamu Flex-Games.cz

1.2. Formu a výši trestu může měnit Vedení Admin-Teamu a Vedení serveru.

1.3. Vedení serveru si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či upravit znění těchto pravidel bez předchozího upozornění.

1.4. Pokud při vaší přítomnosti dojde k porušení pravidel, vaší povinností je o této skutečnosti obeznámit Admin-Team skrze Ticket systém na webu v sekci profil https://flex-games.cz/.

1.5. V případě, že Vám bude udělen trest, je přísně zakázáno tento trest obcházet, a to jakýmkoliv způsobem.

1.6. Je přísně zakázáno používat VPN/Proxy.

II. Pravidla komunikace

2.1. Každý hráč je povinen dodržovat zásady slušného chování při komunikaci s ostatními hráči a členy Admin-Teamu.

2.2. Hráč nesmí žádným způsobem propagovat jiné servery, projekty, weby a portály. Za reklamu považujeme jakoukoliv IP adresu, která nepatří serveru Flex-Games.cz, název konkurenčního serveru, jakékoliv URL odkazy na sociální sítě, soutěže nebo nábory.

2.3. V rámci komunikace v chatu pište bez vulgarismů a nepište zprávy, které mohou urážet ostatní hráče a členy Admin-Teamu. Zároveň neprovokujte a nevyvolávejte konflikty.

2.4. V rámci komunikace v chatu neprojevujte nenávist vůči etnickým rasám, nepropagujte žádné politické strany a ideologie. Zároveň je zakázáno psát nebo se jakkoliv vyjadřovat o sexuálních tématech.

2.5. Neposílejte několikrát za sebou stejnou zprávu (= nespamujte), totéž pravidlo platí pro soukromé zprávy (= PM).

2.6. Nezveřejňujte žádné osobní údaje ostatních hráčů a členů Admin-Teamu. (Mezi osobní údaje patří jméno, bydliště, faktury, fotky, jakékoliv dokumenty, IP adresa, aj.)

2.7. Neposílejte žádné nevhodné URL odkazy, které mohou být urážlivé, vulgární nebo jinak nevhodné. (= IP loggery, viry, phishing stránky, pornografické stránky, aj.)

2.8. Vždy říkejte pravdu a nezatajujte žádné informace, nevyvolávejte paniku. Jakákoliv mystifikace je zakázána.

III. Herní klient

3.1. Jsou zakázány veškeré modifikace Minecraft klienta, cheaty/hacky a mody (konkrétně blazingpack), které zvýhodňují hráče oproti ostatním.

3.2. Mezi povolené mody patří například Minimapa, Damage Indicator, Status Effect, ReachCircle Mod, LunarClient, Optifine, apod.

3.3. Hráč nesmí používat žádný ze zakázaných modů, autoclickery, double/tripple clicky včetně těch, které jsou integrované na myši.

3.4. Používání alternativních klientů (např. LabyMod nebo Badlion Client) je na vlastní riziko a není k nim poskytována žádná podpora ze strany serveru.

3.5. Členové Admin-Teamu mají právo validovat existenci hack clientu pomocí externích programů.

IV. Herní jméno, skin, účty

4.1. Počet herních účtu na jednoho hráče je neomezený. Toto pravidlo je neplatné v případě, že na jednom z Vašich účtů je aktivní trest. V tomto případě jste povinni se připojovat za trestaný účet. (př. V případě „zamutování“ jste povinni hrát na účtu, kde nemůžete psát.).

4.2. Vaše herní jméno nesmí porušovat tyto pravidla v celém rozsahu. Mimo jiné důrazně upozorňujeme, že nesmí být vulgární, obsahovat reklamu, propagovat ideologie a politické strany apod.

4.3. Vaše herní jméno se nesmí podobat hernímu jménu členovi Admin-Teamu, YouTuberovi u nás na serveru. Zároveň nesmí obsahovat sexuální prvky, názvy hack-clientů, slova jako ADMIN, HELPER, MAJITEL, apod.

4.4. Váš herní skin nesmí porušovat tyto pravidla v celém rozsahu.

4.5. Nesmí být vulgární, obsahovat – reklamu, prvky nahoty, nacismu, fašismu, …, propagovat ideologie a politické strany, apod.

4.6. Povinnost každého hráče je řádně zabezpečit svůj herní účet. V případě prolomení Vašeho hesla nesete následky způsobené Vaším herním účtem právě Vy.

V. Server obecně

5.1. Je zakázáno zneužívat jakékoliv chyby, které se nachází na serveru a zároveň je Vaší povinností tyto chyby nahlásit přes Ticket systém na webu v sekci profil https://flex-games.cz/.

5.2. Stahování map pomocí jakýkoliv modifikací je zakázáno bez souhlasu Vedení serveru.

VI. Práva hráčů

6.1. Každý hráč má právo položit dotaz ohledně serveru a následně má právo odpověď. (výjimka viz. Pravidla pro členy Admin-Teamu)

6.2. Každý hráč má právo podat stížnost na člena Admin-Teamu. Tyto stížnosti podávejte přes Ticket systém na webu https://flex-games.cz/. Jako typ ticketu zvolte "Stížnost na Helper Team" nebo "Stížnost na Builder Team" nebo "Stížnost na Vedení Teamu". Každá stížnost musí být podložena důkazy.

6.3. V případě stížnosti na člena Admin-Teamu má Vedení týmu lhůtu na odpověď 5 pracovních dnů.

6.4. V případě stížnosti na Vedení Admin-Teamu má Vedení serveru lhůtu na odpověď 10 pracovních dnů.

6.5. Každý hráč má právo zažádat si o resetování hesla (= Unregister). Více informací na https://wiki.flex-games.cz/navody/unregister. Možnost resetování hesla poskytujeme pouze hráčům se zakoupenou hrou.

6.6. Každý hráč má právo zažádat o zrušení nebo zkrácení trestu v případě, pokud si myslí, že trest byl udělen neprávem nebo v nepřiměřené výši.

6.7. Každý hráč má právo nahlásit jiného hráče, pokud má podezření, že porušuje tyto pravidla.

6.8. Každý hráč má právo změnit si heslo. Více informací na https://wiki.flex-games.cz/navody/zmena-hesla.

VII. Pravidla pro členy Admin-Teamu

7.1. Každý člen Admin-Teamu má právo na odpočinek.

7.2. Každý člen Admin-Teamu se řídí stanovenými interními pravidly Admin-Teamu serveru Flex-Games.cz

7.3. Člen Admin-Teamu nemusí odpovídat na dotazy, které se netýkají našeho serveru.

7.4. V případě, že člen Admin-Teamu není AFK, musí vždy hráčovi odpovědět na jeho dotaz, pokud člen Admin-Teamu nezná přesnou odpověď nebo řeší jiný problém, má právo hráče odkázat na e-mailovou/TeamSpeak3 podporu.

7.5. Člen Admin-Teamu se musí snažit co nejvíce udržovat server v pořádku. Problémy řeší dle svého nejlepšího uvážení.

7.6. Člen Admin-Teamu se nepovyšuje nad hráče, nezneužívá své pravomoce.

7.7. Člen Admin-Teamu uděluje tresty dle interních pravidel serveru Flex-Games.cz. Zároveň není jeho povinností uchovávat důkazy k prohřešku daného hráče.

7.8. Pro člena Admin-Teamu platí totožná pravidla jako pro hráče serveru, není tudíž oprávněn jakkoliv tyto pravidla porušovat či nabádat k porušování.

7.9. V případě nahlášení jakékoliv chyby na serveru je povinen člen Admin-Teamu chybu ověřit a následně obeznámit vyšší pozice.

7.10. Upozorňujeme, že členové Builder-Teamu Flex-Games.cz nejsou povinni odpovídat na dotazy hráčů ani řešit jakékoliv administrativní záležitosti.

VIII. Pravidla jednotlivých miniher

8.1. Teamování je zakázáno na následujích minihrách:

  • GetDown

  • MiniAnni

  • KnockBackFFA

  • GunGame

  • SkyWars

8.2. Spawnkill je zakázán na následujích minihrách:

  • MiniAnni

8.3. BowSpamming je zakázán na následujících minihrách:

  • GetDown

  • KnockBackFFA

  • Annihilation Games

IX. Závěrečné ustanovení

Pravidla byla sepsána dne 13.10. 2020.

Pravidal byla naposledy upravena dne 11.2. 2021.

Poslední úprava pravidel byla schválena dne 11.2. 2021.

Poslední verze pravidel byla uvedena v platnost dne 12.2. 2021.