Pravidla Discord serveru

Každý návštěvník Discord serveru Flex-Games.cz souhlasí s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

I. Základní ustanovení

1.1. Jakékoliv porušení níže uvedených pravidel vede k trestu, jehož délka a forma je pevně stanovena v rámci interních pravidel Admin-Teamu Flex-Games.cz

1.2. Formu a výši trestu může měnit Vedení Admin-Teamu a Vedení serveru.

1.3. Vedení serveru si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či upravit znění těchto pravidel bez předchozího upozornění.

1.4. Pokud při vaší přítomnosti dojde k porušení pravidel, vaší povinností je o této skutečnosti obeznámit Admin-Team skrze ticket systém na stránce https://flex-games.cz v sekci profil.

1.5. V případě, že Vám bude udělen trest, je přísně zakázáno tento trest obcházet, a to jakýmkoliv způsobem.

1.6. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynům členů Admin-Teamu.

1.7. Vedení Admin-Teamu si vyhrazuje právo kohokoliv „přesunout“ bez upozornění.

1.8. Na celém Discord serveru Flex-Games.cz platí přísný zákaz pořizování jakýchkoliv audio/video záznamů bez vědomí ostatních návštěvníků v místnosti.

1.9. Je zakázáno hledat chyby v pravidlech a následně díky tomu pravidla obcházet. Naopak prosíme o nahlášení těchto nedostatků.

II. Pravidla komunikace

2.1. Každý návštěvník je povinen dodržovat zásady slušného chování při komunikaci s ostatními návštěvníky a členy Admin-Teamu.

2.2. Návštěvník nesmí žádným způsobem propagovat jiné servery, projekty, weby a portály. Za reklamu považujeme jakoukoliv IP adresu, která nepatří serveru Flex-Games.cz, název konkurenčního serveru, jakékoliv URL odkazy na sociální sítě, soutěže nebo nábory.

2.3. V rámci komunikace v chatu (platí pro textové kanály) pište bez vulgarismů a nepište zprávy, které mohou urážet ostatní návštěvníky a členy Admin-Teamu. Zároveň neprovokujte a nevyvolávejte konflikty.

2.4. V rámci komunikace v chatu (platí pro textové kanály) neprojevujte nenávist vůči etnickým rasám, nepropagujte žádné politické strany a ideologie. Zároveň je zakázáno psát nebo se jakkoliv vyjadřovat o sexuálních tématech.

2.5. Neposílejte několikrát za sebou stejnou zprávu (= nespamujte, platí pro textové kanály).

2.6. Nezveřejňujte žádné osobní údaje ostatních návštěvníků a členů Admin-Teamu. (Mezi osobní údaje patří jméno, bydliště, faktury, fotky, jakékoliv dokumenty, IP adresa, aj.)

2.7. Neposílejte žádné nevhodné URL odkazy, které mohou být urážlivé, vulgární, nebezpečné nebo jinak nevhodné. (= IP loggery, viry, phishing stránky, pornografické stránky, aj.)

2.8. Vždy říkejte pravdu a nezatajujte žádné informace, nevyvolávejte paniku. Jakákoliv mystifikace je zakázána.

2.9. Nepoužívejte hlasové měniče, nevydávejte nevhodné zvuky a nepouštějte hudbu před ostatními návštěvníky.

III. Nickname

3.1. Váš nickname nesmí porušovat tyto pravidla v celém rozsahu. Nesmí být vulgární, obsahovat reklamu, propagovat ideologie a politické strany apod.

3.2. Váš nickname se nesmí podobat jménu člena Admin-Teamu, YouTuberovi u nás na serveru. Zároveň nesmí obsahovat sexuální prvky, názvy hack-clientů.

IV. Discord podpora

4.1. Každý návštěvník má právo využívat Discord podporu. Tato podpora slouží pouze pro řešení problémů spojené s Minecraft serverem Flex-Games.cz. Do podpory se může hráč připojit pouze na základě pozvání skrze Ticket systém na webu https://flex-games.cz/

4.2. V Discord podpoře platí stejná pravidla, jako po celém Discord serveru. Zároveň Vás prosíme, při komunikaci s členy Admin-Teamu se vždy chovejte slušně a popisujte Váš problém dostatečně jasně a konkrétně.

4.3. V průběhu řešení problému poslouchejte pokyny člena Admin-Teamu. Neodpojujte se prosím, dokud není problém dořešen.

V. Server obecně

5.1. Je zakázáno zneužívat jakékoliv chyby, které se nachází na serveru a zároveň je Vaší povinností tyto chyby nahlásit v ticket systému.

5.2. Je zakázáno jakkoliv poškozovat majetek serveru Flex-Games.cz.

VI. Práva návštěvníků

6.1. Každý návštěvník má právo položit dotaz ohledně serveru a následně má právo odpověď (výjimka viz. Pravidla pro členy Admin-Teamu).

6.2. Každý návštěvník má právo podat stížnost na člena Admin-Teamu. Tyto stížnosti podávejte přes Ticket systém na webu https://flex-games.cz/. Jako typ ticketu zvolte "Stížnost na Helper Team" nebo "Stížnost na Builder Team" nebo "Stížnost na Vedení Teamu". Každá stížnost musí být podložena důkazy.

6.3. V případě stížnosti na člena Admin-Teamu má Vedení týmu lhůtu na odpověď 5 pracovních dnů.

6.4. V případě stížnosti na Vedení Admin-Teamu má Vedení serveru lhůtu na odpověď 10 pracovních dnů.

6.5. Každý návštěvník má právo nahlásit jiného návštěvníka, pokud má podezření, že porušuje tyto pravidla.

VII. Pravidla pro členy Admin-Teamu

7.1. Každý člen Admin-Teamu má právo na odpočinek.

7.2. Každý člen Admin-Teamu se řídí stanovenými interními pravidly Admin-Teamu serveru Flex-Games.cz

7.3. Člen Admin-Teamu nemusí odpovídat na dotazy, které se netýkají našeho serveru.

7.4. V případě, že člen Admin-Teamu řeší jiný problém nebo nezná přesnou odpověď na otázku návštěvníka, má vždy právo návštěvníka odkázat na ticket system.

7.5. Člen Admin-Teamu se musí snažit co nejvíce udržovat server v pořádku. Problémy řeší dle svého nejlepšího uvážení.

7.6. Člen Admin-Teamu se nepovyšuje nad návštěvníky, nezneužívá své pravomoce.

7.7. Člen Admin-Teamu uděluje tresty dle interních pravidel serveru Flex-Games.cz. Zároveň není jeho povinností uchovávat důkazy k prohřešku daného návštěvníka.

7.8. Pro člena Admin-Teamu platí totožná pravidla jako pro návštěvníky serveru, není tudíž oprávněn jakkoliv tyto pravidla porušovat či nabádat k porušování.

7.9. V případě nahlášení jakékoliv chyby na serveru je povinen člen Admin-Teamu chybu ověřit a následně obeznámit vyšší pozice.

7.10. Upozorňujeme, že členové Builder-Teamu Flex-Games.cz nejsou povinni odpovídat na dotazy návštěvníků ani řešit jakékoliv administrativní záležitosti.

7.11. Člen Admin-Teamu musí řešit Discord podporu pouze o pracovní době. Mimo ní není povinný čekárnu řešit. Zároveň nemusí řešit hráče, kteří nemají vytvořený ticket.

VIII. Závěrečné ustanovení

Pravidla byla sepsána dne 11.2. 2021.

Pravidla byla schválena Vedením serveru Flex-Games.cz dne 11.2. 2021.

Pravidla byla uvedena v platnost dne 12.2. 2021